English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina
Регионалниот пристап кон намалување на резервите на оружје (RASR) е долгорочен, координиран, регионален пристап за решавање на заканите предизвикани од резерви на вишок или на нестабилно или недоволно обезбедено конвенционално оружје и муниција, или од резерви оружје и муниција што на друг начин предизвикуваат опасност во Југоисточна Европа.
Главна цел на RASR е да придонесе кон регионалната безбедност работејќи на спречување катастрофални експлозии и дестабилизирачки диверзии на складови со резерви на конвенционално оружје и муниција.